Una Noč

Ti possono interessare anche..

A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, quand la gent sa divertiss se ghe la fa, cun quei poc danè da spend che la vansa, pagà al ficc e tücc i spes de cà. Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Do Sol quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Do Sol cun quei poc danè da spend che la vansa, Si Do pagà al ficc e tücc i spes de cà. La La7 Re Re7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Do# Sol# quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Do# Sol# cun quei poc danè da spend che la vansa, Do Do# pagà al ficc e tücc i spes de cà. SibSib7 Re# Re#7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Re La quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Re La cun quei poc danè da spend che la vansa, Do# Re pagà al ficc e tücc i spes de cà. Si Si7 Mi Mi7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Re# Sib quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Re# Sib cun quei poc danè da spend che la vansa, Re Re# pagà al ficc e tücc i spes de cà. Do Do7 Fa Fa7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Mi Si quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Mi Si cun quei poc danè da spend che la vansa, Re# Mi pagà al ficc e tücc i spes de cà. Do#Do#7 Fa# Fa#7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Fa Do quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Fa Do cun quei poc danè da spend che la vansa, Mi Fa pagà al ficc e tücc i spes de cà. Re Re7 Sol Sol7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Fa# Do# quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Fa# Do# cun quei poc danè da spend che la vansa, Fa Fa# pagà al ficc e tücc i spes de cà. Re#Re#7 Sol# Sol#7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Sol Re quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Sol Re cun quei poc danè da spend che la vansa, Fa# Sol pagà al ficc e tücc i spes de cà. Mi Mi7 La La7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Sol# Re# quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Sol# Re# cun quei poc danè da spend che la vansa, Sol Sol# pagà al ficc e tücc i spes de cà. Fa Fa7 Sib Sib7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, La Mi quand la gent sa divertiss se ghe la fa, La Mi cun quei poc danè da spend che la vansa, Sol# La pagà al ficc e tücc i spes de cà. Fa#Fa#7 Si Si7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Sib Fa quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Sib Fa cun quei poc danè da spend che la vansa, La Sib pagà al ficc e tücc i spes de cà. SolSol7 Do Do7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
A l'è quand la sira la diventa püsè scüra, Si Fa# quand la gent sa divertiss se ghe la fa, Si Fa# cun quei poc danè da spend che la vansa, Sib Si pagà al ficc e tücc i spes de cà. Sol#Sol#7 Do# Do#7 Quand quela strana rasa che g' ha disan : i poeti, ta rimpirlisen su cun tut i so scemadi, Quand te cünten d' una sira o d' una nocc, cume d' una roba da perdiga a drè al co. Ma la mia nocc l'è fai da roba un po' diversa, da vott ur pasà dentar a sto' sitt, da la rabia da vess taià un po' föra, da la vida e dal me mund. Ho già tità i do ur par furtuna, a chest ura i dorman giamò tucc, che la matina bisogna levà sü, In già finì anche i programmi a la TV. A quest ura ghè in gir dumà i lader e i barbon, i pulott, i gatt e i poer pirla cume mi che in chi a fa al laurà del so padron, 'n tant che lü l'è a cà a cüntà i so milion. E intant che pensi questa machina la gira, cume la machina ga giran anca i me ball, e pö pensi che mi sun chi a laurà, e lü l'è a cà...a fal andà!. Pian , pianin a l'è rivà anca matina e la rabia la sa scunfunda cunt al sònn, ta turna a cà e ta diseda al to nanin, ta vansa giust al temp da dag un bel basin...
Scheda del canto
Anno
Lingua
Traduzione
Una Notte
Inserito da
Fiorenzo Gualandris

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!