Su prantu de una mama

Ti possono interessare anche..

"Giei sesi acconciu, fillu miu, giei sesi conciau ita est succediu, ita ki t'est capitau e ita est su sangui, custu bistiri arrogau intrand’aintru, no d'abarristi intabau intrand’aintru, no mi lassistisi a penai intrand’aintru, no mi lassistisi a penai In custa vida nd'apu tentu de fortuna fetti su fammi e sacrificiu apu passau pobiddu miu de innoi si nd'est giai andau de eredidadi quattru fillus m'at lassau ma in domu mia unu fetti nd'at abarrau ma Pinu est in Francia e no ndi sciu de cincu mesisi is de Tunninnu invecciasa giei stainti beni teninti traballu e bivinti in bona saludi mi scrinti meda e nci einti un’otta a s’annu E totu custu est sa tranquillidadi mia no passa noti o dì ki no sia pensendi is fillus mius e ita ant’essi fadendi ki ant'essi sanus, e ant'essi traballendi ca cun su inai ‘e insoru Antiogheddu esti studiendi.  E mi ndi arribasa a domu a cust'ora  cun cussa faci totu arrogada".  "Mamma esti a iscolla ki m'anti scuttu  ca no obianta andai a scioperai.  K'apu cumprendiu cumenti est su fattu  ca si nci mandanta in giru ke bestia  in terras strangias a traballai  e m'anti scuttu po custu, mammai   Ma immoi no prangia, ca no seu solu   pustis in dexi poi centu e poi milla   e no at a essi oi, ma crasi sicuru fradi miu bonu d’ant a torrai  Mamma no prangia, ca no seu solu   pustis in dexi poi centu e poi milla e no at a essi oi, ma crasi sicuru fradi miu bonu d’ant a torrai  e no at a essi oi, ma crasi sicuru fradi miu bonu d’ant a torrai   fradi miu bonu d’anta torrai e no at a essi oi, ma crasi sicuru fradi miu bonu d'anta torrai".
Fonte

Madau Franco, Cantendu sa storia nostra, Frorias, 2001

Scheda del canto
Autori testo
Lingua
Inserito da
ilDeposito

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!