'A Flobert

La storia cantata: La strage alla fabbrica Flobert (11 Aprile 1975)

Ti possono interessare anche..

Viernarì unnice aprile 'a Sant'Anastasia nu tratto nu rummore sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Dom Viernarì unnice aprile Re# Fa Fam 'a Sant'Anastasia Sol7 nu tratto nu rummore Dom sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Do#m Viernarì unnice aprile Mi Fa# Fa#m 'a Sant'Anastasia Sol#7 nu tratto nu rummore Do#m sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Rem Viernarì unnice aprile Fa Sol Solm 'a Sant'Anastasia La7 nu tratto nu rummore Rem sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Re#m Viernarì unnice aprile Fa# Sol# Sol#m 'a Sant'Anastasia Sib7 nu tratto nu rummore Re#m sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Mim Viernarì unnice aprile Sol La Lam 'a Sant'Anastasia Si7 nu tratto nu rummore Mim sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Fam Viernarì unnice aprile Lab Sib Sibm 'a Sant'Anastasia Do7 nu tratto nu rummore Fam sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Fa#m Viernarì unnice aprile La Si Sim 'a Sant'Anastasia Do#7 nu tratto nu rummore Fa#m sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Solm Viernarì unnice aprile Sib Do Dom 'a Sant'Anastasia Re7 nu tratto nu rummore Solm sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Sol#m Viernarì unnice aprile Si Do# Do#m 'a Sant'Anastasia Re#7 nu tratto nu rummore Sol#m sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Lam Viernarì unnice aprile Do Re Rem 'a Sant'Anastasia Mi7 nu tratto nu rummore Lam sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Sibm Viernarì unnice aprile Reb Mib Mibm 'a Sant'Anastasia Fa7 nu tratto nu rummore Sibm sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Sim Viernarì unnice aprile Re Mi Mim 'a Sant'Anastasia Fa#7 nu tratto nu rummore Sim sentiett' 'e ch' paura. Je ascevo 'a faticà manc'a forza 'e cammenà p'à via addumandà sta botta che sarrà. 'A Massaria 'e Rumano na fabbrica è scuppiata e 'a ggente ca fujeva e ll'ate ca chiagneva. Chi jeva e chi turnava p'à paura e ll'ati botte ma arrivato nnanz' 'o canciello maronn' e ch' maciello! Din't vuliette trasì me sentiette ' e svenì 'nterr' na capa steva e 'o cuorpo n' 'o teneva. Cammino e ch' tristezza m'avoto e ncopp' 'a rezza dduje pover' operaje cu 'e carne tutt'abbruciat'. Quann' arrivano 'e pariente 'e chilli puverielle chiagnevano disperati pè 'lloro figlie perdute. «'O figlio mio addò stà aiutateme a cercà facitelo pè pietà pè fforza ccà adda stà». «Signò nun alluccate ca forse s'è salvato» e 'a mamma se và avvutà sott' 'a terra ' o vede piglià. Sò state duricie ' e muorte p'è famiglie e ch' scunfuorto ma uno nun s'è trovato povera mamma scunzulata. Sò arrivat' 'e tavule e 'a chiesa simmo jute p'ò l'urdemo saluto p'e cumpagne sfurtunate. P'e mmane nuje pigliammo tutti sti telegrammi sò lettere 'e condoglianze mannate pè crianza. Atterrà l'ajmm' accumpagnat' cu arraggiar'a 'ncuorpo e 'ncopp' 'a chisti muort' giurammo ll'ata pavà... E chi và 'a faticà pur' 'a morte addà affruntà murimm' 'a uno 'a uno p'e colpa 'e 'sti padrune. A chi ajmma aspettà sti padrune a' cundannà ca ce fanno faticà cu 'o pericolo 'e schiattà. Sta ggente senza core cu 'a bandiera tricolore cerca d'arriparà tutt' 'e sbagli ca fà. Ma vuje nun'ò sapite qual'è 'o dolore nuosto cummigliate cu 'o tricolore sti durici lavoratori. Ma nuje l'ajmm' capito cagnamm' sti culuri pigliammo a sti padrune e mannammel' 'affanculo. E cu 'a disperazion' sti fascisti e sti padrune facimmo un ' muntone nu grand' fucarone. Cert' chisto è 'o mumento e 'o mumento 'e cagnà e 'a guida nostra è grossa è 'a bandiera rossa. Compagni pè luttà nun s'adda avè pietà me chesta è 'a verità 'o comunismo è 'a libertà.
Informazioni

Venerdì 11 aprile 1975, alle 13,25, una terribile esplosione distrugge la Flobert, una fabbrica che produce proiettili d’arma giocattolo e fuochi d’artificio, situata alla contrada Romani a Sant’Anastasia, alle pendici del Monte Somma, nel vesuviano.

Altre informazioni

Fonte

Gruppo Operaio 'E Zezi di Pomigliano d'Arco, Tammurriata dell'Alfasud, Edizioni del gallo, 1976

Scheda del canto
Anno
Lingua
Traduzione
A Flobert
Inserito da
ilDeposito

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!