Dì at a benni

Ti possono interessare anche..

De su ki potzu raccontai no du sciu, su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, si potzu nai fetti su ki apu biu, mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Si potzu nai fettu su ki apu biu, mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai [mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai E custa bidda, e custa terra totu giardinu at a diventai. Terras aradas, logu pulliu, totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Do De su ki potzu raccontai no du sciu, Sol7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Fa Do si potzu nai fetti su ki apu biu, Sol7 Do mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Fa Do Si potzu nai fettu su ki apu biu, Sol7 Do mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Sol7 Do Sol7 Do Dì at a benni, dì at a benni, Sol7 Do Sol7 Do ki no si nd'eusu mai prusu a andai Sol7 Do Sol7 Do Dì at a benni, dì at a benni, Sol Do Sol7 Do ki sempri innoi eus a abarrai La7 Re La7 Re E custa bidda, e custa terra La7 Re La7 Re totu giardinu at a diventai. Si7 Mi Si7 Mi Terras aradas, logu pulliu, Si7 Mi Si7 Mi totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Do# De su ki potzu raccontai no du sciu, Sol#7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Fa# Do# si potzu nai fetti su ki apu biu, Sol#7 Do# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Fa# Do# Si potzu nai fettu su ki apu biu, Sol#7 Do# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Sol#7 Do# Sol#7 Do# Dì at a benni, dì at a benni, Sol#7 Do# Sol#7 Do# ki no si nd'eusu mai prusu a andai Sol#7 Do# Sol#7 Do# Dì at a benni, dì at a benni, Sol# Do# Sol#7 Do# ki sempri innoi eus a abarrai Sib7 Re# Sib7 Re# E custa bidda, e custa terra Sib7 Re# Sib7 Re# totu giardinu at a diventai. Do7 Fa Do7 Fa Terras aradas, logu pulliu, Do7 Fa Do7 Fa totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Re De su ki potzu raccontai no du sciu, La7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Sol Re si potzu nai fetti su ki apu biu, La7 Re mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Sol Re Si potzu nai fettu su ki apu biu, La7 Re mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". La7 Re La7 Re Dì at a benni, dì at a benni, La7 Re La7 Re ki no si nd'eusu mai prusu a andai La7 Re La7 Re Dì at a benni, dì at a benni, La Re La7 Re ki sempri innoi eus a abarrai Si7 Mi Si7 Mi E custa bidda, e custa terra Si7 Mi Si7 Mi totu giardinu at a diventai. Do#7 Fa# Do#7 Fa# Terras aradas, logu pulliu, Do#7 Fa# Do#7 Fa# totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Re# De su ki potzu raccontai no du sciu, Sib7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Sol# Re# si potzu nai fetti su ki apu biu, Sib7 Re# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Sol# Re# Si potzu nai fettu su ki apu biu, Sib7 Re# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Sib7 Re# Sib7 Re# Dì at a benni, dì at a benni, Sib7 Re# Sib7 Re# ki no si nd'eusu mai prusu a andai Sib7 Re# Sib7 Re# Dì at a benni, dì at a benni, Sib Re# Sib7 Re# ki sempri innoi eus a abarrai Do7 Fa Do7 Fa E custa bidda, e custa terra Do7 Fa Do7 Fa totu giardinu at a diventai. Re7 Sol Re7 Sol Terras aradas, logu pulliu, Re7 Sol Re7 Sol totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Mi De su ki potzu raccontai no du sciu, Si7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, La Mi si potzu nai fetti su ki apu biu, Si7 Mi mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. La Mi Si potzu nai fettu su ki apu biu, Si7 Mi mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Si7 Mi Si7 Mi Dì at a benni, dì at a benni, Si7 Mi Si7 Mi ki no si nd'eusu mai prusu a andai Si7 Mi Si7 Mi Dì at a benni, dì at a benni, Si Mi Si7 Mi ki sempri innoi eus a abarrai Do#7 Fa# Do#7 Fa# E custa bidda, e custa terra Do#7 Fa# Do#7 Fa# totu giardinu at a diventai. Re#7 Sol# Re#7 Sol# Terras aradas, logu pulliu, Re#7 Sol# Re#7 Sol# totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Fa De su ki potzu raccontai no du sciu, Do7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Sib Fa si potzu nai fetti su ki apu biu, Do7 Fa mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Sib Fa Si potzu nai fettu su ki apu biu, Do7 Fa mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Do7 Fa Do7 Fa Dì at a benni, dì at a benni, Do7 Fa Do7 Fa ki no si nd'eusu mai prusu a andai Do7 Fa Do7 Fa Dì at a benni, dì at a benni, Do Fa Do7 Fa ki sempri innoi eus a abarrai Re7 Sol Re7 Sol E custa bidda, e custa terra Re7 Sol Re7 Sol totu giardinu at a diventai. Mi7 La Mi7 La Terras aradas, logu pulliu, Mi7 La Mi7 La totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Fa# De su ki potzu raccontai no du sciu, Do#7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Si Fa# si potzu nai fetti su ki apu biu, Do#7 Fa# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Si Fa# Si potzu nai fettu su ki apu biu, Do#7 Fa# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Do#7 Fa# Do#7 Fa# Dì at a benni, dì at a benni, Do#7 Fa# Do#7 Fa# ki no si nd'eusu mai prusu a andai Do#7 Fa# Do#7 Fa# Dì at a benni, dì at a benni, Do# Fa# Do#7 Fa# ki sempri innoi eus a abarrai Re#7 Sol# Re#7 Sol# E custa bidda, e custa terra Re#7 Sol# Re#7 Sol# totu giardinu at a diventai. Fa7 Sib Fa7 Sib Terras aradas, logu pulliu, Fa7 Sib Fa7 Sib totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Sol De su ki potzu raccontai no du sciu, Re7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Do Sol si potzu nai fetti su ki apu biu, Re7 Sol mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Do Sol Si potzu nai fettu su ki apu biu, Re7 Sol mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Re7 Sol Re7 Sol Dì at a benni, dì at a benni, Re7 Sol Re7 Sol ki no si nd'eusu mai prusu a andai Re7 Sol Re7 Sol Dì at a benni, dì at a benni, Re Sol Re7 Sol ki sempri innoi eus a abarrai Mi7 La Mi7 La E custa bidda, e custa terra Mi7 La Mi7 La totu giardinu at a diventai. Fa#7 Si Fa#7 Si Terras aradas, logu pulliu, Fa#7 Si Fa#7 Si totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Sol# De su ki potzu raccontai no du sciu, Re#7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Do# Sol# si potzu nai fetti su ki apu biu, Re#7 Sol# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Do# Sol# Si potzu nai fettu su ki apu biu, Re#7 Sol# mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Re#7 Sol# Re#7 Sol# Dì at a benni, dì at a benni, Re#7 Sol# Re#7 Sol# ki no si nd'eusu mai prusu a andai Re#7 Sol# Re#7 Sol# Dì at a benni, dì at a benni, Re# Sol# Re#7 Sol# ki sempri innoi eus a abarrai Fa7 Sib Fa7 Sib E custa bidda, e custa terra Fa7 Sib Fa7 Sib totu giardinu at a diventai. Sol7 Do Sol7 Do Terras aradas, logu pulliu, Sol7 Do Sol7 Do totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
La De su ki potzu raccontai no du sciu, Mi7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Re La si potzu nai fetti su ki apu biu, Mi7 La mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Re La Si potzu nai fettu su ki apu biu, Mi7 La mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Mi7 La Mi7 La Dì at a benni, dì at a benni, Mi7 La Mi7 La ki no si nd'eusu mai prusu a andai Mi7 La Mi7 La Dì at a benni, dì at a benni, Mi La Mi7 La ki sempri innoi eus a abarrai Fa#7 Si Fa#7 Si E custa bidda, e custa terra Fa#7 Si Fa#7 Si totu giardinu at a diventai. Sol#7 Do# Sol#7 Do# Terras aradas, logu pulliu, Sol#7 Do# Sol#7 Do# totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Sib De su ki potzu raccontai no du sciu, Fa7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Mib Sib si potzu nai fetti su ki apu biu, Fa7 Sib mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Mib Sib Si potzu nai fettu su ki apu biu, Fa7 Sib mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Fa7 Sib Fa7 Sib Dì at a benni, dì at a benni, Fa7 Sib Fa7 Sib ki no si nd'eusu mai prusu a andai Fa7 Sib Fa7 Sib Dì at a benni, dì at a benni, Fa Sib Fa7 Sib ki sempri innoi eus a abarrai Sol7 Do Sol7 Do E custa bidda, e custa terra Sol7 Do Sol7 Do totu giardinu at a diventai. La7 Re La7 Re Terras aradas, logu pulliu, La7 Re La7 Re totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Si De su ki potzu raccontai no du sciu, Fa#7 su ki si potzu nai 'eu est pagu meda, Mi Si si potzu nai fetti su ki apu biu, Fa#7 Si mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. Mi Si Si potzu nai fettu su ki apu biu, Fa#7 Si mi seu acatau mannu, ken'e passai pippiu. In bidda mia dui e' feti sa speranza, e ti da imparanta a iscola de piticcheddu, e ti nci oganta pighendidì a s'ingannu, ma fendidì crei ka sesi diventau giai mannu. E ki est venida po tui s'ora 'e traballai Tenis cuindici annusu, toccat a emigrai. Custa est sa vida, custa est sa vida nosta, aici eus connotu, aicci esti sighendi a andai, toccada a nosu, a nosu fetti a si sforzai a nai "Bastada, est ora 'e cambiai!". Fa#7 Si Fa#7 Si Dì at a benni, dì at a benni, Fa#7 Si Fa#7 Si ki no si nd'eusu mai prusu a andai Fa#7 Si Fa#7 Si Dì at a benni, dì at a benni, Fa# Si Fa#7 Si ki sempri innoi eus a abarrai Sol#7 Do# Sol#7 Do# E custa bidda, e custa terra Sol#7 Do# Sol#7 Do# totu giardinu at a diventai. Sib7 Re# Sib7 Re# Terras aradas, logu pulliu, Sib7 Re# Sib7 Re# totu su logu at a essi froriu Nudda a furai, nudda a furai nudda a furai po podi pappai Ora arriccusu, e nudda poburu, totus ugualis in sa sociedadi De custas tancas, ki eis serrau foras is murusu e foras is stàulus ca is cuaddus, ki funti in Giara teninti bisongiu de sa libertadi. Dì at a benni, dì at a benni, ki sempri innoi eus a abarrai Dì at a benni, dì at a benni, ki no si nd'eusu mai prusu a andai
Fonte
Madau Franco, Cantendu sa storia nostra, Frorias, 2001
Scheda del canto
Autori testo
Lingua
Traduzione
Il giorno verrà
Inserito da
ilDeposito

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti
Per inserire un commento è necessario registrarsi!