Carcire ca mi tiniti carciratu

Ti possono interessare anche..

Carceri ca me teniti carceratu pe contentezza de li mei nemici, cacciame fore ca a cqua intra patu quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Dom Sol7 Dom Carceri ca me teniti carceratu Fam Sib7 Re# Dom Sol7Dom pe contentezza de li mei nemici, Fam Sib7 Re# Dom Sol7 Dom cacciame fore ca a cqua intra patu Fam Dom Sol7Dom quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Do#m Sol#7 Do#m Carceri ca me teniti carceratu Fa#m Si7 Mi Do#m Sol#7Do#m pe contentezza de li mei nemici, Fa#m Si7 Mi Do#m Sol#7Do#m cacciame fore ca a cqua intra patu Fa#m Do#m Sol#7Do#m quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Rem La7 Rem Carceri ca me teniti carceratu Solm Do7 Fa Rem La7 Rem pe contentezza de li mei nemici, Solm Do7 Fa Rem La7 Rem cacciame fore ca a cqua intra patu Solm Rem La7 Rem quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Re#m Sib7 Re#m Carceri ca me teniti carceratu Sol#m Do#7 Fa# Re#m Sib7Re#m pe contentezza de li mei nemici, Sol#m Do#7 Fa# Re#m Sib7 Re#m cacciame fore ca a cqua intra patu Sol#m Re#m Sib7Re#m quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Mim Si7 Mim Carceri ca me teniti carceratu Lam Re7 Sol Mim Si7 Mim pe contentezza de li mei nemici, Lam Re7 Sol Mim Si7 Mim cacciame fore ca a cqua intra patu Lam Mim Si7 Mim quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Fam Do7 Fam Carceri ca me teniti carceratu Sibm Mib7 Lab Fam Do7 Fam pe contentezza de li mei nemici, Sibm Mib7 Lab Fam Do7 Fam cacciame fore ca a cqua intra patu Sibm Fam Do7 Fam quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Fa#m Do#7 Fa#m Carceri ca me teniti carceratu Sim Mi7 La Fa#m Do#7Fa#m pe contentezza de li mei nemici, Sim Mi7 La Fa#m Do#7 Fa#m cacciame fore ca a cqua intra patu Sim Fa#m Do#7Fa#m quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Solm Re7 Solm Carceri ca me teniti carceratu Dom Fa7 Sib Solm Re7 Solm pe contentezza de li mei nemici, Dom Fa7 Sib Solm Re7 Solm cacciame fore ca a cqua intra patu Dom Solm Re7 Solm quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Sol#m Re#7 Sol#m Carceri ca me teniti carceratu Do#m Fa#7 Si Sol#m Re#7Sol#m pe contentezza de li mei nemici, Do#m Fa#7 Si Sol#m Re#7 Sol#m cacciame fore ca a cqua intra patu Do#m Sol#m Re#7Sol#m quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Lam Mi7 Lam Carceri ca me teniti carceratu Rem Sol7 Do Lam Mi7 Lam pe contentezza de li mei nemici, Rem Sol7 Do Lam Mi7 Lam cacciame fore ca a cqua intra patu Rem Lam Mi7 Lam quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Sibm Fa7 Sibm Carceri ca me teniti carceratu Mibm Lab7 Reb Sibm Fa7 Sibm pe contentezza de li mei nemici, Mibm Lab7 Reb Sibm Fa7 Sibm cacciame fore ca a cqua intra patu Mibm Sibm Fa7 Sibm quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Sim Fa#7 Sim Carceri ca me teniti carceratu Mim La7 Re Sim Fa#7Sim pe contentezza de li mei nemici, Mim La7 Re Sim Fa#7 Sim cacciame fore ca a cqua intra patu Mim Sim Fa#7Sim quantu te cuntu l'error ca fici. De quindici anni ca stau carceratu nessuno m'ha mandatu nu salutu, mancu de li cancelli su chiamatu credu lu nome miu ca s'ha perdutu. O, quando sentu li cancelli sbattere m'ene lu chiantu e pensu a casa mia, le mei sorelle an brazze me pjara e me minara su la mamma mia. O mamma, se sapessi le galere dici poi, fiju miu, commu hai campatu, de fore ntorniciatu de bandiere de intra c'è l'infernu naturale. O mamma ce su brutte le galere ci le vidi spaventu ni rimane nu senti né orologi né campane sulu rumori de ferri e catene.
Informazioni

Questo canto di carcere (o di rimpianto) è stato tramandato grazie all'informatrice Niceta (Teta) Petrachi detta "la Simpatichina" alla fine degli anni Settanta (http://www.archiviosonoro.org). 

Fonte

Pubblicato nel cd "Mazzate pesanti" degli Aramirè (2004, edizioni Aramirè).

Scheda del canto
Lingua
Tags
Inserito da
liberabis

Disclaimer

I diritti del contenuto sono dei rispettivi autori.
Lo staff de ilDeposito.org non condivide necessariamente il contenuto, che viene inserito nell'archivio unicamente per il suo valore storico, artistico o culturale (maggiori informazioni).
Commenti

sergej il 09/01/2013 - 16:41 ha scritto:

Inserito direttamente nella scheda del canto :)

Per inserire un commento è necessario registrarsi!